Voorwaarden

Voorwaarden Aquasilver VOF

 

 

1.Algemeen: In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder afnemer/klant verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen afneemt, onder leverancier Aquasilver. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van Aquasilver en zijn eveneens van toepassing op andere dan koopovereenkomsten
2. Aanbiedingen producten of diensten en  totstandkoming overeenkomst. Alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en begrotingen van Aquasilver zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Betalingsmogelijkheden:
Via iDEAL / Paypal. Bij deze betaal methoden kunt u veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaal omgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethoden van uw eigen bank. Als internetbankier kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. iDEAL is ontwikkeld door ABN AMRO, ING Bank en Rabobank. Ook mogelijk betalen met Visa, Mastercard, Paypal, Bankcontact. Extra kosten worden in percentage weergegeven bij betaling. Variërend tussen 1 en 2,8%

Zwembaden worden in 2 of meerdere leveringen uitgeleverd afhankelijk van zwembad pakket.
4 Prijzen:
Iedere verkoop geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de koopprijs is gebaseerd op ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijs bepalende factoren, zoals, inkoopprijzen, accijnzen, vrachttarieven, invoerrechten of andere heffingen en belastingen. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering wijzigingen voordoen in voornoemde prijs bepalende factoren behoud Aquasilver zich het recht voor de oorspronkelijke koopprijs te herzien.
5. Levering en Risico:
Aflevering geschiedt alleen daar waar transportmiddelen redelijkerwijze kunnen komen. De afnemer is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Blijft de afnemer hiermee in gebreke, dan komen de eventueel ontstane kosten voor zijn rekening. Aquasilver hanteert de Post.nl / DPD tarieven, welke doorberekend worden aan de afnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquasilver worden retourzendingen niet geaccepteerd.
Bij schade aan zending u dient een handtekening en notitie te vragen aan de leverende transport bedrijf en hiervan melding te maken bij Aquasilver en afleverbon aan te leveren met de vermelding en handtekening transport bedrijf. Indien dit niet gebeurd kan er geen verhaal gedaan worden op eventuele schade of vervanging.
Het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken, gaat in ieder geval over op de afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulp persoon komt. Levering alleen binnen Nederland binnen gemiddeld 1 a 14 werkdagen, bij zwembaden kan kan dit variëren afhankelijk van modellen en materialen.  Gegeven datum voor leveringen zijn indicatief. Vakanties en feestdagen, gebrek aan grondstoffen of dergelijke kunnen leveringsdatum beïnvloeden en vertragen. Houdt rekening in het hoogseizoen de levertijden langer kunnen zijn. Liners op maat gemiddelde levertijd 3 a 4 weken, in het hoogseizoen kan dit variëren tussen de 3 en 6 weken. 
Buitenland levering termijn  afhankelijk van bestemming.
Aquasilver is niet aansprakelijk voor vertraging van geleverde of verkeerd  geleverde materialen, maar zal er alles voor doen om altijd alles zo snel mogelijk uit te leveren aan klant of juiste artikel na te leveren / te ruilen. Eventuele kosten die de klant maakt zoals bijvoorbeeld bronvermaling of personeel  onkosten zijn van klant en ook  risico van de klant.
Leveringen buiten Nederland, België transportkosten opvraagbaar afhankelijk van land en gewicht en maat.
Aquasilver behoudt zich het recht voor om overeenkomsten tot leveringen te weigeren zonder opgaaf van reden.
6. Aanvaarding en reclame:
Indien Aquasilver zijn verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop de betreffende verplichtingen redelijkerwijze wel kunnen worden nagekomen
7. Eigendomsvoorbehoud:
Aquasilver behoud zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer geleverde goederen voor, totdat haar vorderingen op de afnemer ter zake van deze goederen heeft voldaan.
8. Gebruik en installeren van Aquasilver geleverde goederen/producten:
Het gebruik van onze geleverde producten is geheel op eigen risico. Inbouwen van zwembaden en installeren is geheel voor eigen risico, eventuele veroorzaakte schade door installatie en gebruik van zwembad of materialen is dan ook niet te verhalen op Aquasilver.  In geval van grondwater dient de klant  een drainage aan te leggen alvorens een zwembad te plaatsen.  Laat u goed informeren door een deskundig persoon.  Zwembaden dienen met zorg behandeld te worden. Gebruik de juiste doseringen en controleer aantal keren per week de zwembadwater waarden van Chloor, PH, of Ozon, koper etc.  Overdosering of verkeerde dosering kan schade brengen aan het zwembad.  Dit valt niet te verhalen op Aquasilver of fabrikant/leverancier.

Randapparaten zoals regel systemen, pompen, zout elektrolyse, warmtepompen en installatie van zwembaden, randapparatuur en dergelijke dient het stroom door een erkend installatie bedrijf te worden aangesloten.
Aquasilver raadt u aan om alle elektrische apparaten te installeren met een beveiliging schakelaar en elektrische beveiliging! Installeer volgens elektrische veiligheids normeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de gebruikers gebruik gecertificeerde erkende monteurs!
Volgens Nederlandse wetgeving is plaatsing van elektrische voerende apparaten binnen een straal van 3 meter van het zwembad niet toegestaan.
Aquasilver stelt zich niet aansprakelijk voor het verkeerd installeren of gebruik maken van spanning voerende pompen, of andere elektronische apparatuur.
Indien er gezwommen wordt zet dan de filter pomp en andere apparatuur (spanningsloos) maken i.v.m eventuele elektriciteit!

Gebruik van geleverde goederen zoals bijvoorbeeld  (elektrische) apparaten  doseer regel systemen, chlorinators,  zout elektrolyse, Ozon koper en zilver ionisatie, verlichting,  pompen jetstream  is op eigen risico.  Klant dient zich goed te laten informeren en handleidingen met instructies goed in acht te nemen.  Onbehoorlijk gebruik kan schade veroorzaken. Aquasilver kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  Zie ook onze instructies pagina. Staven afdekkingen dienen in de winter sneeuwvrij gemaakt worden. Om schade te voorkomen. Eveneens is raadzaam  een afdekking op te rollen bij storm. Schade kan niet verhaalt worden op Aquasilver.
Zwembad stickers op maat gemaakt kunnen niet worden teruggenomen, indien stickers geplakt zijn worden deze niet teruggenomen. Aanbrengen van stickers is geheel op eigen risico, gemiddeld hebben stickers een gemiddelde levensduur van 7 jaar mede afhankelijk van desinfectie in zwembad kan levensduur verkorten door bijvoorbeeld overdosering.  Verbleken of loslaten van de stickers zit geen garantie.
Alle instructies en tips zijn terug te vinden op onze website
www.aquasilver.nl indien dit niet lukt, kan u ons mailen en deze per mail ontvangen.  Klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden of op te vragen van alle instructies.
Zwembaden of andere producten op maat vervaardigd  kunnen niet retour worden genomen. Een bestelling is daarom bindend.

Epdm collectoren kunnen in begin van het seizoen zwarte vlokken geven en zal na 2 weken verdwijnen. Ook mogelijk is om een filter op de retourleiding te plaatsen.  Levensduur is mede afhankelijk van de plaatsing. Plaatsen op plat dak is mogelijk maar mogen niet continu in water liggen. Dit vermindert de levensduur van de epdm (rubberen) collectoren.  2 jaar garantie.  Het ontstaan van vlokken valt niet onder de garantie. EPDM Solanelen moeten in de winter geleegd worden i.v.m. vorstschade aan de collectoren.
9. Individuele afwijkingen,
Met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Aquasilver en afnemer worden vastgelegd.
10 Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Producten zoals waterpompen, water zuiger robots en dergelijke kunnen indien deze zijn gebruikt niet retour, indien er een storing zou zijn zal dit binnen de garantie tijd kosteloos repareert worden mits geen schuld ligt bij afnemer dit zal door fabrikant worden beoordeeld.Indien een product niet naar behoren is wordt hier binnen 48 uur een melding van gemaakt bij Aquasilver.

Uitgesloten op de garantie van alle zwembaden en materialen zijn:

 • Schade door chemische middelen of zoute elektrolyse of (dergelijke) en andere dosering systemen en warmte schade
 • Stormschade
 • Mechanische schade
 • Schade veroorzaakt door plaatsen / hijskraan (eigen transport
 • Schade veroorzaakt door gebruik en /of slijtage zoals krassen/vlekjes op lak door gebruik, of sediment op wanden  of vloer. Overdosering van Chemie, zout of dergelijke aantasting van liner en polyester.
 • Als door andere partij veranderingen of reparaties aan zwembad zijn uitgevoerd.
 • Verkeerd geïnstalleerd  van zwembad of onderdelen zoals bijvoorbeeld jetstream en niet volgens bouw voorschriften van fabrikant.
 • Overstromingen / grondwater, grond verschuiving of andere natuurgeweld
 • Indien zwembad anders gebruikt is dan waarvoor een zwembad bedoelt is.
 • Op de liner van Future-Pool  zit 3 jaar(0,6mm dikte) of 3 jaar (0,8mm dikte) fabriek garantie op eventuele lekkage van lasnaden. Op de liner verbleking en rimpels door overdosering of verkeerde chemicaliën zit geen garantie. Folie zwembad voldoet aan de hoogste eisen en Milieuvriendelijk en Norm EU. NEN-EN 71-3 kindvriendelijk geen schadelijke stoffen tot maximaal 30 graden te verwarmen.   U dient goed de bouwinstructies en onderhoud instructies te lezen hoe een zwembad te onderhouden en te installeren.  Bij vragen kan Aquasilver geraadpleegd worden.
 • Op de  Super Liner van Procopi 0,85mm zit 10 jaar fabrieksgarantie tegen vlekken die uit de liner ontstaan en 15 jaar fabrieksgarantie tegen lekkage op de lasnaden. Mits aantoonbaar dat het een fabrikage fout betreft. Levertijd gemiddeld 3 a 4 weken in hoogseizoen kan dit oplopen.  SuperLiner geschikt tot watertemperatuur van maximaal 35 graden.
 • 2 jaar garantie op pomp  tenzij anders staat aangegeven. Dit met uitzondering op slijt delen.
 • Electroden PH en redox worden voor levering getest,  hierop zit geen garantie vanuit onze leveranciers en daarom ook geen garantie vanuit Aquasilver. Electroden mogen niet droog komen te staan hierdoor gaan deze stuk. In de winter in speciale vloeistof bewaren, verkrijgbaar in onze online winkel.
 • Op verlichting zit geen garantie tenzij aangeven bij artikel.
 • Op zwembad staalwand zit 6 jaar fabrieks (aflopende) garantie bij 150cm diepte en 4 jaar bij 120cm diepte, m.u.v. bij  beschadigingen aan staalwand, uitsnijdingen waarna geen behandeling van staalwand is voorzien, verkeerde siliconen of dichting middelen gebruikt zijn en verkeerde montage.
 • Garantie vervalt als er niet volgens bouw en gebruiksvoorschriften is gehandeld.

Indien er aanspraak op de garantie wordt gedaan en dit niet onder de garantie valt zullen alle gemaakte  kosten geheel voor de klant zijn.
Op Kuip (mono) zwembaden zwembaden zijn tot maximaal 30 graden vervaardigd, hogere temperaturen dienen vermeden te worden. Garantie bepalingen fabrikant. Op polyester / Acryl zwembaden zit 2 jaar garantie. 

Alle instructies en tips zijn terug te vinden op onze website www.aquasilver.nl en www.aquasilver.be en  indien dit niet lukt, kan u ons mailen en deze per mail ontvangen.  Klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden of op te vragen van alle instructies.

Epdm collectoren kunnen in begin van het seizoen zwarte vlokken geven en zal na 2 weken verdwijnen. Ook mogelijk is om een filter op de retourleiding te plaatsen.  Levensduur is mede afhankelijk van de plaatsing. Plaatsen op plat dak is mogelijk maar mogen niet continu in water liggen. Dit vermindert de levensduur van de epdm (rubberen) collectoren.  2 jaar garantie.  Het ontstaan van vlokken valt niet onder de garantie. EPDM Solanelen moeten in de winter geleegd worden i.v.m. vorstschade aan de collectoren.

Herroepingsrecht:
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
Om gebruik te maken van zijn heroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn eigen rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument, op maat vervaardigde producten zoals overkappingen, afdekkingen en folie (liners) en dergelijke producten.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. zwembaden en toebehoren die reeds in gebruik zijn genomen worden niet teruggenomen.
d. Zwembaden of toebehoren die op maat zijn vervaardigd op aanvraag van klant.
Bijvoorbeeld Polyester zwembaden op kleur of afwijkende maten speciaal vervaardigd.
e. Speciale aanbiedingen uit onze koopjes hoek zoals 2e hands artikelen indien dit vermeld staat.
e: Betonnen randstenen in wit en grijs voor worden op maat gemaakt. Deze kunnen niet teruggenomen worden.  Koop is daarop bindend.  Bij retour van overige randstenen zal de klant zelf moet zorgen voor de transport dat deze bij Aquasilver geleverd worden.
d: Zwembaden of andere producten speciaal op maat vervaardigd, zoals bijvoorbeeld Aquascenic en zoutelectrolyse systemen voor grote zwembaden of openbare zwembaden of dergelijk extra aanpassingen.

BTW en buiten de EU
Klanten binnen Europa zien prijzen inclusief btw.
Indien, om wat voor reden u in Nederland woonachtig ben en de prijzen ex. btw worden getoond ziet u op de factuur / bestellen een 0 tarief staan, in dat geval ontvangt u een factuur om de btw alsnog te voldoen alvorens er wordt uitgeleverd. Klant buiten de EU zien altijd de prijzen zonder btw of hebben een afscherming in gebruik zoals VPN.
Oorzaak kan zijn IP adres is gebruikt buiten de EU. Computer of dergelijk medium is buiten de EU aangeschaft, of verkeerd ingesteld.

7) Levering buiten de EU.
Klanten buiten de Europa. Bij bestelling wordt wel de btw wel na gefactureerd en deze krijgt u van Aquasilver terug gestort mits alle documenten aangeleverd worden zoals vereist door de Nederlandse belastingdienst. aangeschaft buiten EU.

Voor levering binnen Europa kan u de transportkosten bij ons opvragen.
Copyright Aquasilver VOF, alle prijzen zijn inclusief 21% btw. met voorbehoud van eventuele drukfouten. Voorwaarden zijn van toepassing  op al onze websites van Aquasilver VOF
www.aquasilver.nl  www.aquasilver.bewww.aquascenic.nl, bwtdealer.nl

Retour beleid is 14 dagen indien u hier gebruik van wil maken vul onderstaande formulier in en mail deze naar Aquasilver.

AVG Wetgeving en Cookies

 

 

 

 


 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.